Ecraid press release on European response to monkeypox virus outbreak